ประกาศฟอรั่ม: กฏ กติกา มารยาท ในการใช้งาน
1. โปรดใช้งานอย่างมีมายาท ไม่หยาบคาย ไม่ทะเลาะหรือยั่วยุให้เกิดการทะเลาะกัน
2. ห้ามเล่นหิ้ง ห้ามดูหมิ่น ชาติ ศาสนา สถาบันกษัตริย์
3. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด